על פי רשות המיסים האינפלציה בשנת 2022 עמדה על כ – 5.278% בין החודשים ינואר 2022 לינואר 2023.

שיעורי המס החלים על הכנסה לשנת המס 2023:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה מתוך אתר רשות המיסים

 

 

התווסף גם עדכון על אנשים אשר מרוויחים הרבה מעל הממוצע: לדוגמה אדם אשר מרוויח מעל 58,190 ₪ לחודש יהיה חייב במס נוסף של % 3  על חלק הכנסתו החייבת מעל הסכום הנ"ל.

פורסמו גם עדכונים בנוגע לנקודות זיכוי במס הכנסה כך שנקודת הזיכוי עודכנה לסכום של 235  ₪

פטור ממס בגין הכנסות משכר דירה עודכנה לסכום של 5,471 ₪.

התעדכנו גם מדרגות זקיפת שווי שימוש. ככלל עקב שינוי מדרגות המס הנ"ל ההכנסה נטו של כולנו עשויה לגדול.

עדכון מעניין נוסף,מס נוסף יושת  על מכירת זכות במקרקעין במכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין. תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב)ה( לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים לשנת 2023 יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2023/1.