החברה מכרה ברבעון 33 יח"ד בהיקף כספי של כ-137 מיליון שקל ובמחיר ממוצע של 4.15 מיליון שקל לדירה. הרווח הגולמי שטרם הוכר בדוחות החברה עומד על כ-818 מיליון שקל

חברת צמח המרמן מדווחת לבורסה לניירות ערך בת"א על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2023, ומסכמת רבעון ביציבות בהכנסות וברווח הנקי, נזילות גבוהה, מסגרות אשראי בלתי מנוצלות ונכסים מניבים כמעט ללא מימון – דבר המאפשר לה לצלוח את תקופת חוסר הוודאות המאפיינת את שוק הנדל"ן הישראלי בשנה האחרונה, תוך איתור ומימוש הזדמנויות עסקיות.

צמח המרמן מדווחת על הכנסות בהיקף כ-165 מיליון שקל ברבעון הראשון (כולל חלקה בחברות מוחזקות), עלייה של 6.5% לעומת הכנסות בהיקף כ-155 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. חלק ניכר מהפעילות העסקית של החברה מנוהל דרך חברות מוחזקות ולא בא לידי ביטוי בסעיף ההכנסות המוצגות בדוח המאוחד, דבר שמקשה על ההשוואה של ההכנסות והרווחיות הגולמית והתפעולית בין התקופות. הכנסות החברה כפי שהן מוצגות בדוחות הכספיים המאוחדים הסתכמו ברבעון בכ-74 מיליון שקל, עלייה של 12% לעומת כ-66 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה מכרה ברבעון הראשון 33 יח"ד בהיקף כספי של כ-137 מיליון שקל (חלק החברה כ-52 מיליון שקל). הירידה מול אשתקד נובעת מהאטה כללית במכירת דירות חדשות במשק ומקיטון משמעותי במלאי הזמין למכירה. מחיר יח"ד ממוצעת שמכרה החברה עלה ועמד ברבעון על 4.15 מיליון שקל, לעומת 4.04 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ו-3.81 מיליון שקל בשנת 2022 כולה. המחיר הממוצע מושפע בעיקר מתמהיל הדירות הנמכר בתקופה. מתום הרבעון הראשון ועד סמוך למועד הפרסום מכרה החברה 16 יח"ד נוספות.

לחברה 1,469 יח"ד בשלבי שיווק שונים נכון ל-31 במרץ 2023, מתוכן נמכרו 1,277 יח"ד – כ-87% ממלאי הדירות בשיווק או בבנייה שאוכלסו/לאכלוס בשלוש השנים הקרובות כבר נמכרו, כאשר מלאי הדירות הלא מכורות שבידי החברה הסתכם ב-192 דירות. מלאי מקרקעין לבנייה ומלאי בניינים ודירות למכירה עמד על כ-1.085 מיליארד שקל ב-31 במרץ 2023, לעומת כ-1.067 מיליארד שקל ב-31 בדצמבר 2022.

לחברה מגוון נכסים מניבים המסווגים כנדל"ן להשקעה. נכון ל-31 במרץ 2023 הסתכם שווי הנדל"ן להשקעה של החברה בכ-80 מיליון שקל, לעומת כ-212 מיליון שקל ב-31 בדצמבר 2022. הירידה נובעת מסיווג פרויקט הדיור להשכרה בכרמיאל תחת סעיף נכסים מוחזקים למכירה. בחודש פברואר 2023 חתמה החברה על הסכם למכירת הפרויקט תמורת כ-135 מיליון שקל.

הרווח הנקי של החברה שמר על יציבות והסתכם ברבעון בכ-13.3 מיליון שקל, לעומת כ-13.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי מושפע מהפרשי עיתוי בהכרה בהכנסות עפ"י התקן החשבונאי בהתאם להתקדמות בביצוע הפרויקטים. מאחר ומרבית הדירות שנמכרו נמצאות לקראת התחלת ביצוע או בשלבים ראשונים של ביצוע, ההכרה בהכנסות בגינן נדחית לרבעונים הבאים.

הרווח הגולמי (כולל חלקה בחברות מוחזקות) הסתכם ברבעון בכ-31 מיליון שקל (19.4% מההכנסות), לעומת כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (23.3% מההכנסות). תמהיל ההכנסות ברבעון הנוכחי כולל חלק גדול יותר מפעילות הביצוע, אשר מאופיינת ברווחיות גולמית נמוכה יותר מאשר תחום הייזום. הרווח הגולמי שטרם הוכר בדוחות החברה עומד על כ-818 מיליון שקל.

היקף המאזן עמד ליום 31 במרץ 2023 על כ-1.94 מיליארד שקל לעומת כ-1.87 מיליארד שקל ליום ה-31 בדצמבר 2022. יתרת המזומנים ושווי מזומנים עלתה והסתכמה ליום 31 במרץ 2023 בכ-125 מיליון שקל. ההון העצמי ליום 31 במרץ 2023 עלה והסתכם בכ-457 מיליון שקל, לעומת כ-445 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2022.

החברה הבת סיון ביצוע ממשיכה להציג תוצאות טובות עם צמיחה בהכנסות וברווח (הנתונים לפי 100%, חלק החברה 50%). הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-142 מיליון שקל, עלייה של 28% לעומת כ-111 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-13.6 מיליון שקל, עלייה של כ-10% לעומת כ-12.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן: "אנו מסכמים רבעון נוסף של יציבות בהכנסות וברווח הנקי, כאשר על אף ההאטה במכירת דירות חדשות במשק בשנה האחרונה, חלק משמעותי ממלאי הדירות שבביצוע בידי החברה – כבר מכור. מרבית המלאי הנוכחי צפוי להתאכלס במהלך שלוש השנים הקרובות, כאשר ההכנסות והרווחים בגינו יבואו לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה בשנים 2023-2025. החברה נהנית מיתרות נזילות גבוהות, מסגרות אשראי בלתי מנוצלות ונכסים מניבים כמעט ללא מימון, עובדה אשר מספקת לנו גמישות פיננסית גבוהה וכלים טובים לצלוח תקופות של אי ודאות לצד מימוש הזדמנויות עסקיות ככל שיהיו. בכוונתנו להמשיך בניהול השמרני והאחראי אשר מאפיין את החברה, ולהתחיל בשנה זו בשיווק ובביצוע מספר פרויקטים חדשים גם במרכז הארץ וגם בצפון".